Khảo sát số lượng là một tập hợp con của quản lý chi phí. HBP có một đội ngũ nội bộ gồm các nhà khảo sát số lượng đủ tiêu chuẩn. Tất cả khảo sát số lượng do HBP thực hiện sẽ được chuẩn bị dưới sự chỉ đạo của một thành viên nước ngoài của Viện Khảo sát số lượng Úc, dựa trên Phương pháp đo lường tiêu chuẩn mới nhất của Úc (ASMM5).

Khảo sát số lượng:

  • Chuẩn bị Ban đầu & Kế hoạch chi phí ban đầu lũy tiến.
  • Hóa đơn số lượng cho Đấu thầu & Xây dựng.
  • Biểu giá theo yêu cầu.

AIQS Logo