“HBP ngoài mong đợi đã quản lý tốt dự án và hoàn thành việc thi công DT đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.”

Shigetoshi Tsujita
Tổng Giám đốc
Xi măng Nghi Sơn