Chuyên môn tư vấn và quản lý phát triển của HBP dựa trên vai trò tương ứng của các giám đốc trong việc thành lập Qudos Asia Ltd., đơn vị chịu trách nhiệm phát triển Căn hộ Avalon.

HBP đảm nhận các dịch vụ tư vấn và quản lý phát triển trên cơ sở phí dịch vụ. Các cam kết ban đầu chứng minh rõ ràng lượng thông tin phong phú mà HBP có thể cung cấp.

HBP nổi tiếng về việc cung cấp các dự án bất động sản chất lượng cao. Mong muốn của các Giám đốc là tất cả các dự án hiện tại và tương lai đều phản ánh và củng cố danh tiếng về chất lượng này.

Development process-1 development management