Thủy lực liên quan đến dòng chảy và vận chuyển chất lỏng, chủ yếu là nước và nước thải. Một đặc điểm của hệ thống thủy lực là sử dụng rộng rãi trọng lực làm động lực thúc đẩy chuyển động của chất lỏng.

Kỹ thuật thủy lực là ứng dụng của các nguyên tắc cơ học chất lỏng cho các vấn đề xử lý việc thu thập, lưu trữ, kiểm soát, vận chuyển, điều chỉnh, đo lường và sử dụng chất lỏng. Các kỹ sư của HBP phát triển các thiết kế ý tưởng cho đến thiết kế chi tiết cho từng hệ thống con được liệt kê dưới đây: