“Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 3 năm 1997. Theo thời gian, sự tham gia của HBP đã cho thấy giá trị của nó, khi kinh nghiệm nhiều năm của họ với các dự án ở Việt Nam đã chứng tỏ là một tài sản lớn đối với Công viên nước Sài Gòn.”

A. MahonyTổng Giám đốc
Công viên nước Sài Gòn