Thành phần chính của thiết kế Dịch vụ Cơ khí là HVAC (Hệ thống sưởi, Thông gió & Điều hòa không khí). HVAC là công nghệ tạo sự thoải mái cho môi trường trong nhà, dựa trên các nguyên tắc nhiệt động lực học, cơ học chất lỏng và truyền nhiệt. Thiết kế HVAC là trung tâm của việc tạo ra các điều kiện xây dựng kinh tế, an toàn và lành mạnh. Lấy ý tưởng này làm cơ sở thiết kế và nhận ra mối quan hệ phức tạp giữa vốn và chi phí vận hành, các kỹ sư của HBP cố gắng đạt được lợi tức đầu tư tối ưu thông qua việc cân bằng:

  • Chi tiêu vốn
  • Chi phí hoạt động
  • và yêu cầu bảo trì