HBP đã phát triển cho Việt Nam một hệ thống Quản lý Xây dựng có hiệu quả cao về chi phí cho các công ty xây dựng địa phương có sự tham gia của khách hàng. Về bản chất, HBP trở thành cơ cấu quản lý địa điểm cung cấp kiến thức chuyên môn về quản lý và lập kế hoạch cần thiết cùng với kinh nghiệm về các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chương trình, chất lượng, chi phí và an toàn của Khách hàng.

Construction Management