Với gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Việt Nam, HBP mang đến sự hiểu biết vô song về những gì cần thiết để kinh doanh tại Việt Nam từ góc độ quốc tế. Đội ngũ nhân viên người nước ngoài và người Việt Nam đa dạng của chúng tôi được trang bị tốt để giúp thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa Thị trường Việt Nam và các tổ chức quốc tế đang tìm cách kinh doanh tại đây.

Chuyên môn tư vấn và quản lý phát triển của HBP dựa trên vai trò tương ứng của các giám đốc trong việc thành lập Qudos Asia Ltd., đơn vị chịu trách nhiệm phát triển Căn hộ Avalon.

HBP đảm nhận các dịch vụ tư vấn và quản lý phát triển trên cơ sở phí dịch vụ. Các cam kết ban đầu chứng minh rõ ràng lượng thông tin phong phú mà HBP có thể cung cấp.

HBP nổi tiếng về việc cung cấp các dự án bất động sản chất lượng cao. Mong muốn của các Giám đốc là tất cả các dự án hiện tại và tương lai đều phản ánh và củng cố danh tiếng về chất lượng này.

Kinh nghiệm phong phú của HBP kéo dài toàn bộ quá trình phát triển như được mô tả dưới đây:

Development process-1development management