Có thể cho rằng yếu tố góp phần lớn nhất vào việc trì hoãn và hủy bỏ các dự án xây dựng là quản lý chi phí kém hoặc không đầy đủ. Quản lý chi phí hiệu quả bắt đầu với kiến thức rõ ràng và ngắn gọn về chi phí xây dựng thực tế. Kinh nghiệm sâu rộng của HBP tại Việt Nam cung cấp các công cụ cần thiết để thiết lập, thẩm định, giám sát và kiểm soát chi phí xây dựng.

AIQS Logo      Quản lý chi phí
 • Lập kế hoạch chi phí ban đầu
 • Lập kế hoạch chi phí lũy tiến
 • Chiến lược gói thầu
 • Kỹ thuật giá trị
 • Hóa đơn số lượng
 • Tài liệu hợp đồng đấu thầu
 • Sơ tuyển Nhà thầu
 • Tham dự và đánh giá đấu thầu
 • Giải thầu
 • Xác nhận tiến độ thanh toán của nhà thầu
 • Các thay đổi về Chứng nhận Nhà thầu
 • Dự báo dòng tiền
 • Báo cáo khách hàng hàng tháng
 • Chuẩn bị và chứng nhận tài khoản cuối cùng
 • Điều phối chứng nhận hoàn thành