“Với sự thúc đẩy quản lý của HBP, chúng tôi đã có thể đạt được tất cả các mục tiêu của mình liên quan đến môi trường và tính bền vững, đồng thời có thể thực hiện việc xây dựng tòa nhà chỉ trong 22 tháng, đúng như kế hoạch xây dựng ban đầu là 24 tháng.”

David ClarkinĐồng Giám đốc Điều hành Sapphire