Văn phòng Sakura

Mô tả dự án:

Tòa nhà văn phòng, Yangon, Myanmar

Dịch vụ của HBP:

Khảo sát số lượng, Quản lý khiếu nại, Báo cáo chất lượng khi hoàn thành

Ngày hoàn thành:

Tháng 6 năm 2000

Dự Án

Chưa có dự án liên quan nào