Khách sạn Settha Palace

Mô tả dự án:

Công ty Tài chính Quốc tế (Ngân hàng Thế giới) – Lào

Dịch vụ HBP: 

Đại diện chi phí cho bên cho vay

Ngày hoàn thành:

2001

Dự Án

Chưa có dự án liên quan nào